Літери B, C, D

Bb. [b]

Губно-губний проривний дзвінкий звук, близький до твердого українського звука [б]. При артикуляції нижня губа змикається з верхньою, опісля різко розкриваються, випускаючи струмінь повітря, який супроводжується вібрацією голосових зв'язок.

abrir [ɐ'brir] - відкривати
beber [bә'ber] - пити

ПРИМІТКА: Між голосними, а також у позиції між голосним та приголосним звуком [r] або між [ʒ] та голосним звуком для літературної вимови Португалії характерне послаблення змички і таким чином з'являється комбінаторний відтінок [ƀ]. При його артикуляції змичка розкривається, не встигнувши викликати акустичний ефект вибуху і повітря виходить через вузьку щілину між губами з легким шумом тертя, яке нагадує щілинні звуки. Комбінаторним відтінкам особливої уваги не приділятимемо.


Фонетична вправа
baba ['babɐ], abafa [ɐ'bafɐ], baco ['baku], baliza [bɐ'lizɐ], busca ['buʃca], cabo ['kabu], saber [sɐ'ber], abismo [ɐ'biʒmu], abrir[ɐ'brir]


Cc. [s]

Передньоязиковий кругло-щілинний глухий приголосний звук, близький до твердого українського звука [с]. При артикуляції кінчик язика впирається в ясна нижніх зубів, спинка язика вигнута, її передня частина торкається краями ясен або альвеол верхніх зубів. Таким чином, кругла щілина, через яку виходить струмінь повітря, утворюється між передньою частиною спинки язика та альвеолами.

Перед голосними e, i.

cedo ['sedu] - рано
cidade [si'dadә] - місто


Літера ç перед голосними a, o, u.

almoço [al'mosu] - обід
acção [a'sɐ̰ȗ] - дія


[k]

Задньоязиковий проривний глухий приголосний звук, близький до твердого українського звука [к]. При артикуляції цього звука задня частина спинки язика піднімається до задньої частини піднебіння утворюючи повну змичку.

Перед голосними a, o, u та приголосними, крім c, ç, t.

café [kɐ'fε] - кава
custo ['kuʃtu] - вартість


[º]

Перед c, ç, t не вимовляється.

direcção [dirε'sɐ̰ȗ] - напрям
directo [di'rεtu] - прямий

Винятки:
intelectual [ĩntәlεk'tȗal] - інтелектуальний
convicção [kũnvik'sɐ̰ȗ] - переконання
secção [sεk'sɐ̰ȗ] - відділ
ficção [fik'sɐ̰ȗ] - фікція
contacto [kũn'taktu] - контакт
facto ['faktu] - факт
pacto ['paktu] - пакт


Фонетична вправа
tecido [te'sidu], cidade [si'dadә], difícil [di'fisil], cestada [seʃ'tadɐ], fácіl ['fasil], fuça ['fusɐ], baço ['basu], alça ['alsɐ], maçada [mɐ'sadɐ], taça ['taçɐ], cacuçu [kɐ'kusu], casa ['kazɐ], culpado [kul'padu], carta ['kartɐ], cada [kɐdɐ], activo [a'tivu], arquitecto [ɐrki'tεtu], acção [a'sɐ̰ȗ], espectador [iʃpεtɐ'dor]


Dd. [d]

Апікально-зубний проривний дзвінкий приголосний звук, близький до українського звука [д]. Проте, на відміну від українського звука, при артикуляції котрого вся передня частина язика (і кінчик і передня частина спинки) змикається з верхніми зубами, при артикуляції португальського звука лише сам кінчик язика змикається з внутрішньою стороною ясен верхніх зубів.

ditado [di'tadu] - диктант
data ['datɐ] - дата

ПРИМІТКА: Між голосними, а також у позиції між голосним та приголосним звуком [r] або між [ʒ] та голосним звуком для літературної вимови Португалії характерне послаблення змички і таким чином з'являється комбінаторний відтінок [đ]. При його артикуляції кінчик язика швидким рухом злегка торкається внутрішньої сторони верхніх зубів і відразу ж повертається у висхідне положення, відкриваючи шлях струменю повітря, внаслідок чого звук супроводжується легким шумом тертя.


Фонетична вправа
duvido [du'vidu], dado ['dadu], dantes ['dantәʃ], dança ['dansɐ], dano ['danu], lado ['ladu], sede ['sedә], pedra ['pεdrɐ], vidro ['vidru]