Прості низхідні дифтонги

[aȋ]
pai [paȋ], pais [paiʃ], vai [vaȋ], baixo ['baȋʃu], baile ['baȋlә], mais [maȋʃ], canais [kɐ'naȋʃ], casais [kɐ'zaȋʃ], cais [kaȋʃ], sai [saȋ], bairro ['baȋʀu], caixa ['kaȋʃɐ]

[aȗ]
causa ['kaȗza], mau ['maȗ], pau [paȗ], cacau [kɐ'kaȗ], aula ['aȗlɐ], Bissau [bi'saȗ], flauta ['flaȗtɐ], sarau [sɐ'raȗ], cáustico ['kaȗʃtiku]

[ɐȋ] (ai, ei)
painel [pɐȋ'nεl], bailar [bɐȋ'lar], paisano [pɐȋ'zanu], pairar [pɐȋ'rar], vaidade [vɐȋ'dadә], feito ['fɐȋtu], peito ['pɐȋtu], jeito ['ʒɐȋtu], leite ['lɐȋtә], lei [lɐȋ], difíceis [di'fisɐȋʃ], fáceis ['fasɐȋʃ], deitar [dɐȋ'tar], leitura [lɐȋ'turɐ], leitor [lɐȋ'tor]

[ɐȗ] (au, ao)
autor [ɐȗ'tor], ao [ɐȗ], cautela [kɐȗ'tεlɐ], saudar [sɐȗ'dar], autocrítica [ɐȗtu'kritikɐ], automovel [ɐȗtu'mɔvεl], causar [kɐȗ'zar], saudade [sɐȗ'dadә]

[εȋ]
féis ['fεȋʃ], papéis [pɐ'pεȋʃ], pincéis [pin'sεȋʃ], réis ['ʀεȋʃ], parcéis [pɐr'sεȋʃ], pastéis [pɐʃ'tεȋʃ], granéis [grɐ'nεȋʃ], bacharéis [bɐʃɐ'rεȋʃ], hotéis [u'tεȋʃ]

[εȗ]
chapéu [ʃɐ'pεȗ], céu [sεȗ], réu [ʀεȗ], véu [vεȗ], ilhéu [i'λεȗ], coriféu [kuri'fεȗ], troféu[tru'fεȗ]

[eȗ]
eu [eȗ], leu [leȗ], seu [seȗ], comeu [ku'meȗ], êufono ['eȗfunu], apogeu [ɐpu'ʒeȗ], liceu [li'seȗ], bebeu [bә'beȗ], meu [meȗ], museu [mu'zeȗ], teu [teȗ]

[әȗ]
Europa [әȗ'rɔpɐ], europeu [әȗru'peȗ], eunuco [әȗ'nuku], Eufrates [әȗ'fratәʃ], eutáctico [әȗ'tatiku], eucalipto [әȗkɐ'liptu]

[ɔȋ]
heróis [ә'rɔȋʃ], espanhóis [iʃpɐ'ɲɔȋʃ], lençóis [lẽ'sɔȋʃ], boina ['bɔȋnɐ], noite ['nɔȋtә], depois[dә'pɔȋʃ], noiva ['nɔȋvɐ], coisa ['kɔȋzɐ], faróis [fɐ'rɔȋʃ]

[oȋ]
dois [doȋʃ], pois [poȋʃ], noivo ['noȋvu], oito ['oȋtu], boi [boȋ], doido ['doȋdu], loira ['loȋrɐ], foi [foȋ]

[uȋ] (uі, oi)
fui [fuȋ], cuidado [kuȋ'dadu], azuis [ɐ'zuȋʃ], ruivo ['ʀuȋvu], suicídio [suȋ'sidiȗ], coitado [kuȋ'tadu], noivado [nuȋ'vadu]

[iȗ] (iu, io)
viu [viȗ], rio [ʀiȗ], dividiu [divi'diȗ], navio [na'viȗ], frio ['friȗ], férrio ['fεʀiȗ], vario ['variȗ], tio [tiȗ], partiu [pɐr'tiȗ], abriu [ɐ'briȗ], sorriu [suʀiȗ]