Літера E

Ee. [ε]

Відкритий голосний переднього ряду, як правило, наголошений. При артикуляції губи розтягуються, отвір між ними набуває овальної щілини, кінчик язика злегка торкається внутрішньої сторони нижніх зубів, передня частина спинки язика піднімається до передньої частини піднебіння, краї язика змикаються з піднебінням на рівні межі між 1-им та 2-им корінними зубами, залишаючи в центрі щілину у вигляді присплюснутого циліндра.

В наголошеному складі.

médico ['mεdiku] - лікар
mulher [mu'λεr] - жінка


Перед l + приголосна (в наголошеній та ненаголошеній позиціях), а також перед кінцевою приголосною l.

relva ['ʀεlvɐ] - трава
amavel [ɐ'mavεl] - люб’язний
mel [mεl] - мед


Якщо над e стоїть aсéнту аґу́ду.

América [ɐ'mεrikɐ] - Америка


В наголошенім або ненаголошенім складі, якщо після е слідує с або р (які не вимовляються, якщо за ними слідують c, ç, t).

director [dirε'tor] - директор
reсеptivo [ʀәsε'tivu] - сприйнятливий
república [ʀε'publikɐ] - республіка


Перед приголосними t, g та буквосполученнями rt, rr, dr, st, ct.

neto ['nεtu] - внук
nego ['nεgu] - (я) заперечую
perto ['pεrtu] - близько
terra ['tεʀɐ] - земля
pedra ['pεdrɐ] - камінь
festa ['fεʃtɐ] - свято
tecto ['tεtu] - стеля


[e]

Закритий голосний переднього ряду. При артикуляції губи більш розтягнені ніж при вимові відкритого е, щілина між ними вужча. Передня частина спинки язика вище піднімається до передньої частини піднебіння, кінчик язика впирається в нижні різці, краї язика повністю змикаються з внутрішньою поверхнею нижніх зубів.

В наголошеному складі.

preto ['pretu] - чорний


Під наголосом асéнту сіркунфлéксу.

mês [meʃ] - місяць


В інфінітивах на -er.

viver [vi'ver] - жити


В словах, які закінчуються на -ês, -esa, -ez, -eza.

vez [veʃ] - раз
beleza [bә'lezɐ] - краса
português [purtu'geʃ] - португалець
portuguesa [purtu'gezɐ] - португалка

Через відсутність чітких правил, відкритість чи закритість е в невідомих словах слід перевіряти за словником.


[ә]

Редукований звук, зливається з попереднім приголосним звуком, майже повністю зникаючи. Ніколи не буває наголошеним. При артикуляції губи злегка витягуються та округлюються, язик дещо відходить назад не торкаючись нижніх різців. Краї язика змикаються з піднебінням в його середній частині, утворюючи канал.

В односкладових словах.

lhe [λә] - йому, їй
de [dә] - з


В ненаголошеному складі (в кінці та середині слова).

telefonar [tәlәfu'nar] - телефонувати
tarde ['tardә] - пізно


В кінці слова, коли наступне слово починається з голосної (також може читатися як і).

sete anos ['sεtә‿'ɐnuʃ] / ['sεtі‿'ɐnuʃ] - сім років


[ɐ]

При артикуляції язик дещо просувається вперед, вигнута частина спинки язика опиняється на рівні середньої частини піднебіння, нижня щелепа є трохи піднятою, відстань між губами стає вужчою, губи дещо округлюються.

В наголошеному складі перед приголосною j та буквосполученнями nh, lh, ch.

vejo ['vɐʒu] - (я) бачу
Tejo ['tɐʒu] - Тежу (річка)


[і]

При артикуляції губи розтягуються, утворюючи довгу вузьку щілину, кінчик язика впирається у передні різці, передня частина язика високо піднімається, краї язика змикаються з піднебінням в його передній частині, залишаючи вузький плаский канал, через який виходить струмінь повітря. Близький за звучанням до українського наголошеного [і].

На початку слова, коли е утворює ненаголошений склад та перед приголосною s у буквосполученнях sb, sc, sd, sf, sg, sl, sp, sq, st.

elevador [ilәvɐ'dor] - ліфт
evitar [ivi'tar] - уникати
escrever [iʃkrә'ver] - писати
esperar [iʃpә'rar] - чекати
destino [diʃ'tinu] - доля

В даних випадках е може вимовлятися також як [ә]: escrever [әʃkrә'ver], destino [dәʃ'tinu].


Сполучник е [і] і, та.

filho e filha ['fiλu i fiλɐ] - син та дочка


Перед х + приголосна.

excitação [iʃsitɐ'sɐ̰ȗ] - збудження
exposição [iʃpuzi'sɐ̰ȗ] - виставка

В даних випадках може вимовлятися також як [ɐȋ]: excitação [ɐȋʃsitɐ'sɐ̰ȗ], exposição [ɐȋʃpuzi'sɐ̰ȗ].


[ẽ]

Закритий носовий голосний. При вимові органи мовлення займають висхідне положення для вимови закритого голосного [е], і звук резонує, як і в порожнині рота, так і в порожнині носа.

В середині слова перед mp, mb.

tempo ['tẽmpu] - погода
membro ['mẽmbru] - член


В наголошеному складі на початку та в середині слова перед nt, nd, n[k], n[g].

vento ['vẽntu] - вітер
venda ['vẽndɐ] - продаж
penca ['pẽnkɐ] - відросток
rengo ['ʀẽngu] - кульгавий


На початку або в середині слова перед німим n + приголосна (крім p, b, t, d, [k], [g]).

ênfase ['ẽfɐzә] - пафос
gengiva [ʒẽ'ʒivɐ] - ясна
senzala [sẽ'zalɐ] - шум, гамір
lenço ['lẽsu] - хустинка
Henrique [ẽ'ʀikә] - Генріх


В ненаголошеному складі на початку слова [е] в буквосполученнях em, en + приголосна (також читається як [ ĩ ]).

empresa [ẽmp'rezɐ] / [ĩmp'rezɐ] - підприємство
ensinar [ẽsi'nar] / [ĩsi'nar] - навчати

Літери m i n між голосними не назалізують попередньої голосної: pena ['penɐ] покарання, горе, gema ['ʒemɐ] жовток.


Фонетична вправа
ela ['εlɐ], té [tε], até [ɐ'tε], mel [mεl], aberto [ɐ'bεrtu], berro ['bεʀu], bela ['bεlɐ], neta ['nεtɐ], hotel [u'tεl], testa ['tεʃtɐ], cedro ['sεdru], lectivo [lε'tivu], fé [fε], vês [veʃ], saber [sɐ'ber], mesa ['meza], dedo ['dedu], pena ['penɐ], ver [ver], chinês [ʃi'neʃ], letra ['letrɐ], verde [verdә], me [mә], cidade [si'dadә], hoje ['ɔʒә], teste ['tεʃtә], telefone [tәlә'fɔnә], se [sә], de [dә], tapete [tɐ'petә], corte ['kɔrtә], parte ['partә], velho ['vɐλu], venho ['vɐɲu], tenho ['tɐɲu], penha ['pɐɲɐ], etapa [i'tapɐ], estado [iʃ'tadu], gente ['ʒẽntә], sengo ['sẽgu], tempo ['tẽmpu], genro ['ʒẽʀu], dentro ['dẽntru], Benfica [bẽ'ficɐ], lenço ['lẽsu] sempre ['sẽmprә], renda ['ʀẽndɐ]