Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 8. Правила поділу на склади та переносу слів

В португальській мові склад може складатися з голосного звука (або дифтонга) або з голосного звука (або дифтонга) в сполученні з приголосним в будь-якій послідовності. Найбільш поширеним типом португальського складу є сполучення приголосний + голосний (або дифтонг). Такий поділ на склади має місце в тих випадках, коли між голосними звуками знаходиться один приголосний. Напівголосні звуки в поєднанні з голосними звуками утворюють дифтонги, утворюючи один склад.

1. Всі наголошені голосні, та в деяких випадках ненаголошені, утворюють самостійно склади і розділяються при переносі:
o-lá [o'lɐ] привіт, ало
ru-a ['ʀuɐ] вулиця
di-a ['diɐ] день

2. Приголосна в позиції між двома голосними утворює склад з наступною голосною:
me-ni-na [mә'ninɐ] дівчина
sá-ba-do ['sabɐdu] субота

3. Буквосполучення rr, ss, cc, sc при поділі на склади та переносі розділяються і належать до різних складів:
car-ro ['kaʀu] автомобіль
dis-se ['disә] сказав
fric-cio-nar [frisȋu'nar] натирати
mis-ce-lâ-nea [miʃsә'lɐnȋɐ] плутанина
pros-cre-ver [pruʃkrә'ver] виганяти

4. Літери b, c, d, f, g, p, t, v + l або r а також буквосполучення ch, lh, nh, ps, gu, qu при поділі на склади та переносі не розділяються і утворюють склад з наступною голосною:
de-sas-tre [dә'zaʃtrә] нещастя
en-ge-nhei-ro [ẽʒә'ɲeȋru] інженер
com-pra-ram [kõm'prarɐȗ] купили
or-gu-lho-so [urgu'λozu] гордий
a-fli-gir [ɐfli'ʒir] ображати
no-bre ['nɔbrә] благородний
gui-sa-do [gi'zadu] печеня
quen-te [kẽntә] гарячий

5. Якщо дві приголосні, які не утворюють вищенаведених буквосполучень, знаходяться між голосними, тоді одна з них утворює склад з попередньою, а інша – з наступною голосною:
di-ver-ti-do [divәr'tidu] веселий
di-rec-tor [dirε'tor] директор

6. Якщо між голосними знаходяться три приголосні або більше, то остання приголосна або дві останні приголосні (якщо вони належать до буквосполучень, які не розділяються) утворюють склад з наступною голосною:
em-pres-tar [ẽmprәʃ'tar] позичати
obs-tá-cu-lo [ubʃ'takulu] перешкода
obs-trin-gir [ubʃtrĩ'ʒir] стискати
obs-tú-pi-do [ubʃ'tupidu] здивований

7. Дифтонги та дві голосні, які ідуть одна за одною, а також трифтонги при поділі на склади та переносі не розділяються:
rea-li-da-de [ʀȋɐli'dadә] реальність
i-guais [i'gȗaȋʃ] однакові
liv-ra-ria [livrɐ'riɐ] книжковий магазин

8. Префікси при поділі на склади та переносі утворюють окремі склади (за винятком префіксів des-, dis-, які утворюють окремі склади, лише коли після них слідує приголосний звук):
sub-ur-ba-no [subur'banu] приміський
pre-pa-rar [prәpɐ'rar] готувати
des-ca-be-la-do [dәʃkɐbә'ladu] безволосий
de-sa-pê-go [dәzɐ'pegu] байдужість
dis-tân-cia [diʃ'tɐ̰sȋɐ] відстань
di-sen-te-ria [dizẽntә'riɐ] дизентерія

9. Якщо слово пишеться через дефіс, то у випадку переносу на дефісі, він повинен писатися також і на початку нового рядка:
encontrei- / -o [ẽnkũn'treȋ‿u]
hei- / -de [eȋ‿dә]
visitou- / -te [vizi'to‿tә]

10. Одну голосну не можна залишати самою як і в попередньому рядку, так і не можна переносити в наступний:
e- / vidente [әvi'dẽntә] (неправильно)
evi- / dente очевидно (правильно)
famíli- / a [fɐ'milȋɐ] (неправильно)
famí- / lia сім'я (правильно)

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>