Правила поділу на склади та переносу слів

В португальській мові склад може складатися з голосного звука (або дифтонга) або з голосного звука (або дифтонга) в сполученні з приголосним в будь-якій послідовності. Найбільш поширеним типом португальського складу є сполучення приголосний + голосний (або дифтонг). Такий поділ на склади має місце в тих випадках, коли між голосними звуками знаходиться один приголосний. Напівголосні звуки в поєднанні з голосними звуками утворюють дифтонги, утворюючи один склад.

1. Всі наголошені голосні, та в деяких випадках ненаголошені, утворюють самостійно склади і розділяються при переносі.

o-lá [o'lɐ] - привіт, ало
ru-a ['ʀuɐ] - вулиця
di-a ['diɐ] - день


2. Приголосна в позиції між двома голосними утворює склад з наступною голосною.

me-ni-na [mә'ninɐ] - дівчина
sá-ba-do ['sabɐdu] - субота


3. Буквосполучення rr, ss, cc, sc при поділі на склади та переносі розділяються і належать до різних складів.

car-ro ['kaʀu] - автомобіль
dis-se ['disә] - сказав
fric-cio-nar [frisȋu'nar] - натирати
mis-ce-lâ-nea [miʃsә'lɐnȋɐ] - плутанина
pros-cre-ver [pruʃkrә'ver] - виганяти


4. Літери b, c, d, f, g, p, t, v + l або r а також буквосполучення ch, lh, nh, ps, gu, qu при поділі на склади та переносі не розділяються і утворюють склад з наступною голосною.

de-sas-tre [dә'zaʃtrә] - нещастя
en-ge-nhei-ro [ẽʒә'ɲeȋru] - інженер
com-pra-ram [kõm'prarɐȗ] - купили
or-gu-lho-so [urgu'λozu] - гордий
a-fli-gir [ɐfli'ʒir] - ображати
no-bre ['nɔbrә] - благородний
gui-sa-do [gi'zadu] - печеня
quen-te [kẽntә] - гарячий


5. Якщо дві приголосні, які не утворюють вищенаведених буквосполучень, знаходяться між голосними, тоді одна з них утворює склад з попередньою, а інша – з наступною голосною.

di-ver-ti-do [divәr'tidu] - веселий
di-rec-tor [dirε'tor] - директор


6. Якщо між голосними знаходяться три приголосні або більше, то остання приголосна або дві останні приголосні (якщо вони належать до буквосполучень, які не розділяються) утворюють склад з наступною голосною.

em-pres-tar [ẽmprәʃ'tar] - позичати
obs-tá-cu-lo [ubʃ'takulu] - перешкода
obs-trin-gir [ubʃtrĩ'ʒir] - стискати
obs-tú-pi-do [ubʃ'tupidu] - здивований


7. Дифтонги та дві голосні, які ідуть одна за одною, а також трифтонги при поділі на склади та переносі не розділяються.

rea-li-da-de [ʀȋɐli'dadә] - реальність
i-guais [i'gȗaȋʃ] - однакові
liv-ra-ria [livrɐ'riɐ] - книжковий магазин


8. Префікси при поділі на склади та переносі утворюють окремі склади (за винятком префіксів des-, dis-, які утворюють окремі склади, лише коли після них слідує приголосний звук).

sub-ur-ba-no [subur'banu] - приміський
pre-pa-rar [prәpɐ'rar] - готувати
des-ca-be-la-do [dәʃkɐbә'ladu] - безволосий
de-sa-pê-go [dәzɐ'pegu] - байдужість
dis-tân-cia [diʃ'tɐ̰sȋɐ] - відстань
di-sen-te-ria [dizẽntә'riɐ] - дизентерія


9. Якщо слово пишеться через дефіс, то у випадку переносу на дефісі, він повинен писатися також і на початку нового рядка.

encontrei- / -o [ẽnkũn'treȋ‿u]
hei- / -de [eȋ‿dә]
visitou- / -te [vizi'to‿tә]


10. Одну голосну не можна залишати самою як і в попередньому рядку, так і не можна переносити в наступний.

e- / vidente [әvi'dẽntә] (неправильно)
evi- / dente очевидно (правильно)
famíli- / a [fɐ'milȋɐ] (неправильно)
famí- / lia сім'я (правильно)