Наголос у словах

Португальський наголос в основному є силовим або динамічним – наголошений склад вимовляється з більшою силою ніж інші склади. Одночасно португальський наголос є кількісним, або квантитативним – нагололошений голосний звучить довше ніж ненаголошений. Внаслідок чого в португальській мові виникає відчутна різниця між напруженими довгими наголошеними голосними та ослабленими короткими ненаголошеними. І саме це є причиною характерної для португальської мови редукції ненаголошених голосних, зміни їх тембру. Окрім того, тон наголошених голосних звуків португальської мови є дещо вищим ніж тон ненаголошених, а отже португальський наголос є щей і тонічним або мелодійним. Таким чином в португальській мові існує наголос змішаного типу. Будучи переважно динамічним, він також містить елементи квантитативного, якісного і тонічного наголосів.

Місце наголосу в португальській мові підпорядковане певним правилам, а саме:

1. В словах, які складаються з двох і більше складів і не містять поєднання двох і більше голосних в останньому та передостанньому складах, наголошується:

а) Передостанній склад – якщо слово закінчується на голосні -a, -e, -o, а також буквосполучення -as, -es, -os, -am, -em, -ens.

mapa ['mapɐ] - карта
falas ['falɐʃ] - (ти) розмовляєш
homens ['ɔmɐ̰ȋʃ] - чоловіки, люди


б) Останній склад – якщо слово не закінчується на голосні -a, -e, -o, а також буквосполучення -as, -es, -os, -am, -em, -ens.

farol [fɐ'rɔl] - маяк
escrevi [iʃkrә'vi] - (я) написав
bombons [bõm'bõʃ] - цукерки


2. В словах, які складаються з одного і більше складів і містять в останньому складі поєднання двох голосних, або двох голосних плюс приголосна -s наголошується передостання голосна літера останнього складу.

partiu [pɐr'tiȗ] - поїхав (ла)
rio ['ʀiȗ] - річка
mau ['maȗ] - поганий
navios [nɐ'viȗʃ] - кораблі


3. В словах, які складаються з двох і більше складів і містять поєднання двох голосних, які утворюють дифтонг в передостанньому складі та закінчуються на голосні -a, -e, -o, а також буквосполучення -as, -es, -os, -am, -em, -ens, наголошується друга голосна (висхідного дифтонга) або перша голосна (низхідного дифтонга) останнього складу (як правило, наголос падає на одну з голосних а, е, о).

piada ['pȋadɐ] - жарт
idioma [i'dȋɔmɐ] - мова
(висхідний дифтонг)
causa ['kaȗzɐ] - причина
boina ['bɔȋnɐ] - берет
(низхідний дифтонг)


4. В словах, які складаються з двох і більше складів і містять поєднання двох голосних, які не утворюють дифтонг в останньому та передостанньому складах, за якими слідують приголосні l, m, n, r, z та буквосполучення nh наголошується друга голосна буквосполучення голосних.

sair [sɐ'ir] - виходити
cruel [kru'εl] - жорстокий
moinho [mu'iɲu] - млин
raiz [ʀɐ'iʃ] - корінь


5. В словах, які містять трифтонги або сполучення трьох голосних літер, наголошується.

а) Другий голосний звук трифтонга, якщо слово закінчується на i або u (як правило, наголос падає на одну з голосних а, е, о).

actuais [ɐ'tȗaȋʃ] - актуальні
poeira ['pȗεȋrɐ] - пилюка


б) Перший голосний звук трифтонга, якщо слово закінчується на голосні -a, -e, -o, або сполучення однієї голосної з -em, -am (як правило, наголос падає на одну з голосних а, е, о).

saia ['saȋɐ] - спідниця
cheio ['ʃɐȋu] - повний
saem ['saɐ̰ȋ] - (вони)виходять
iam ['iɐ̰ȋ] - (вони) йшли
passeie [pɐ'sɐȋә] - пройдіться, прогуляйтеся


6. В словах, які мають подвійні дифтонги наголошуються:

а) Перша голосна останнього дифтонга, якщо дифтонг носовий.

saiais [sɐȋ'aȋʃ] - (дієслівна форма від sair)


б) Наголос ставиться згідно правил наголошення слів, які містять трифтонги (без урахування кінцевої приголосної -m).

saiam ['saȋɐ̰ȗ] - вийдіть


7. Слова, які є винятками з правил, мають графічний знак наголосу.

manhã [mɐ'ɲɐ̰] - ранок
dêem ['dɐ̰ȋɐ̰ȋ] - дайте
tâmara ['tɐmɐrɐ] - фінік
miúdo ['mȋudu] - дитина
saúde [sɐ'udә] - здоров'я
fiéis ['fȋεȋʃ] - вірні
leão ['lȋɐ̰ȗ] - лев
põem ['põȋɐ̰ȋ] - кладуть
ávido ['avidu] - жадібний, скупий