Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 9. Наголос у словах

Португальський наголос в основному є силовим або динамічним – наголошений склад вимовляється з більшою силою ніж інші склади. Одночасно португальський наголос є кількісним, або квантитативним – нагололошений голосний звучить довше ніж ненаголошений. Внаслідок чого в португальській мові виникає відчутна різниця між напруженими довгими наголошеними голосними та ослабленими короткими ненаголошеними. І саме це є причиною характерної для португальської мови редукції ненаголошених голосних, зміни їх тембру. Окрім того, тон наголошених голосних звуків португальської мови є дещо вищим ніж тон ненаголошених, а отже португальський наголос є щей і тонічним або мелодійним. Таким чином в португальській мові існує наголос змішаного типу. Будучи переважно динамічним, він також містить елементи квантитативного, якісного і тонічного наголосів.

Місце наголосу в португальській мові підпорядковане певним правилам, а саме:

1. В словах, які складаються з двох і більше складів і не містять поєднання двох і більше голосних в останньому та передостанньому складах, наголошується:

а) передостанній склад – якщо слово закінчується на голосні -a, -e, -o, а також буквосполучення -as, -es, -os, -am, -em, -ens:
mapa ['mapɐ] карта
falas ['falɐʃ] (ти) розмовляєш
homens ['ɔmɐ̰ȋʃ] чоловіки, люди

б) останній склад – якщо слово не закінчується на голосні -a, -e, -o, а також буквосполучення -as, -es, -os, -am, -em, -ens:
farol [fɐ'rɔl] маяк
escrevi [iʃkrә'vi] (я) написав
bombons [bõm'bõʃ] цукерки

2. В словах, які складаються з одного і більше складів і містять в останньому складі поєднання двох голосних, або двох голосних плюс приголосна -s наголошується передостання голосна літера останнього складу:
partiu [pɐr'tiȗ] поїхав (ла)
rio ['ʀiȗ] річка
mau ['maȗ] поганий
navios [nɐ'viȗʃ] кораблі

3. В словах, які складаються з двох і більше складів і містять поєднання двох голосних, які утворюють дифтонг в передостанньому складі та закінчуються на голосні -a, -e, -o, а також буквосполучення -as, -es, -os, -am, -em, -ens, наголошується друга голосна (висхідного дифтонга) або перша голосна (низхідного дифтонга) останнього складу (як правило, наголос падає на одну з голосних а, е, о):
piada ['pȋadɐ] жарт
idioma [i'dȋɔmɐ] мова
(висхідний дифтонг)
causa ['kaȗzɐ] причина
boina ['bɔȋnɐ] берет
(низхідний дифтонг)

4. В словах, які складаються з двох і більше складів і містять поєднання двох голосних, які не утворюють дифтонг в останньому та передостанньому складах, за якими слідують приголосні l, m, n, r, z та буквосполучення nh наголошується друга голосна буквосполучення голосних:
sair [sɐ'ir] виходити
cruel [kru'εl] жорстокий
moinho [mu'iɲu] млин
raiz [ʀɐ'iʃ] корінь

5. В словах, які містять трифтонги або сполучення трьох голосних літер, наголошується:

а) другий голосний звук трифтонга, якщо слово закінчується на i або u (як правило, наголос падає на одну з голосних а, е, о):
actuais [ɐ'tȗaȋʃ] актуальні
poeira ['pȗεȋrɐ] пилюка

б) перший голосний звук трифтонга, якщо слово закінчується на голосні -a, -e, -o, або сполучення однієї голосної з -em, -am (як правило, наголос падає на одну з голосних а, е, о):
saia ['saȋɐ] спідниця
cheio ['ʃɐȋu] повний
saem ['saɐ̰ȋ] (вони)виходять
iam ['iɐ̰ȋ] (вони) йшли
passeie [pɐ'sɐȋә] пройдіться, прогуляйтеся

6. В словах, які мають подвійні дифтонги наголошуються:

а) перша голосна останнього дифтонга, якщо дифтонг носовий:
saiais [sɐȋ'aȋʃ] (дієслівна форма від sair)

б) наголос ставиться згідно правил наголошення слів, які містять трифтонги (без урахування кінцевої приголосної -m):
saiam ['saȋɐ̰ȗ] вийдіть

7. Слова, які є винятками з правил, мають графічний знак наголосу:
manhã [mɐ'ɲɐ̰] ранок
dêem ['dɐ̰ȋɐ̰ȋ] дайте
tâmara ['tɐmɐrɐ] фінік
miúdo ['mȋudu] дитина
saúde [sɐ'udә] здоров'я
fiéis ['fȋεȋʃ] вірні
leão ['lȋɐ̰ȗ] лев
põem ['põȋɐ̰ȋ] кладуть
ávido ['avidu] жадібний, скупий

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>