Партнерські посилання
Вивчення
				іспанської мови онлайн - українською
Іспанська мова - це просто! Мовний Центр Вишинських

§ 3. Правила читання

Pp. [p]
Губно-губний проривний глухий звук, близький до твердого українського звука [п]. При артикуляції нижня губа змикається з верхньою, опісля різко розкриваються, випускаючи струмінь повітря:
pêra ['perɐ] груша
pouco ['poku] мало

[º]
Перед приголосними c, ç і t:
recepção [ʀәsε'sɐ̰ȗ] отримання, приймальня
Egipto [i'ʒitu] Єгипет

Винятки:
abrupto [ɐb'ruptu] різкий
adepto [ɐ'dεptu] прибічник
apto ['aptu] здатний
corrupto [ku'ʀuptu] продажний
egípcio [i'ʒipsiȗ] єгипетський
eucalipto [әȗkɐ'liptu] евкаліпт
interruptor [ĩnteʀup'tor] вимикач
núpcias ['nupsȋaʃ] весілля
opção [ɔp'sɐ̰ȗ] вибір
réptil ['ʀεptil] рептилія

ПРИМІТКА: Згідно з орфографічним договором підписаним у 1986 році в Ріо де Жанейро, літера p в словах де вона не вимовляється – не пишеться, наприклад ótimo замість óptimo.

Фонетична вправа:
pílula ['pilulɐ], palco ['palku], palito [pɐ'litu], pasta ['paʃtɐ], padre ['padrә], excepção [iʃsε'sɐ̰ȗ], recepção [ʀәsε'sɐ̰ȗ], baptizado [bati'zadu], optimismo [ɔti'miʒmu], excepto [iʃ'sεtu], receptor [ʀәsε'tor]


Qu qu. [k]
Задньоязиковий проривний глухий приголосний звук, близький до твердого українського звука [к]. При артикуляції цього звука задня частина спинки язика піднімається до задньої частини піднебіння утворюючи повну змичку.

Перед е, і (u не вимовляється):
querer [kә'rer] хотіти
quinto ['kĩntu] п'ятий

Винятки:
cinquenta [sĩ'kȗẽntɐ] п'ятдесят
consequência [kõsә'kȗẽsȋɐ] наслідок
frequência [frә'kȗẽsȋɐ] частота
sequência [sә'kȗẽsȋɐ] продовження
tranquilidade [trɐ̰nkȗili'dadә] спокій
tranquilo [trɐ̰n'kȗilu] спокійний
frequentar [frәkȗẽn'tar] регулярно відвідувати

[kȗ]
Перед а, о:
qualquer [kȗal'kεr] будь-який
quatro ['kȗatru] щоденний

Фонетична вправа:
aquilino [ɐki'linu], esquina [iʃ'kinɐ], aquilo [ɐ'kilu], aqui [ɐ'ki], qual ['kȗal], qualquer [kȗal'kεr], enquanto [ẽn'kȗãntu], quando ['kȗãndu], quadro ['kȗadru]

Rr. [r]
При артикуляції, кінчик язика торкається альвеол, і вібрація обмежується одним рухом кінчика язика.

В кінці слова або складу:
ter [ter] володіти
terminar [tәrmi'nar] закінчувати

Mіж двома голосними:
caro ['karu] дорогий

В буквосполученнях cr, fr, gr, pr, tr:
fraco ['fraku] слабкий
trazer [trɐzer] приносити

[ʀ]
Існують два типи артикуляції звука r. При вимові в першому випадку кінчик язика впирається в нижні зуби, задня частина язика піднімається до м'якого піднебіння, утворюючи вузьку щілину, а струмінь повітря змушує вібрувати маленький язичок. Перший тип артикуляції схожий на французький звук [ʀ]. Така вимова характерна для південної частини Португалії та м. Лісабон, а також для Бразилії зі своїми певними особливостями.

[rr]
В другому випадку, при артикуляції задня частина спинки язика, дещо піднімається до м'якого піднебіння, середня і передня частини спинки язика прогинаються, напружений, дещо загнутий до верху кінчик язика торкається внутрішньої частини альвеол. Змичка розривається різким видиханням повітря, але кінчик язика відразу займає висхідне положення. Звук [rr] в цьому випадку вимовляється шумно та енергійно, нагадує утрируваний український звук [р]. Така вимова характерна для північної частини Португалії та міст Порту і Куімбра.

На початку слова:
rua ['ʀuɐ] / [rrua] вулиця

В середині слова перед сонантами m, n, l:
turno ['tuʀnu] / ['turrnu] зміна
turma ['tuʀmɐ] /['turrmɐ] натовп
orla ['ɔʀlɐ] / ['ɔrrlɐ] край

Після носових голосних:
tenro ['tẽʀu] / ['tẽrru] ніжний

Буквосполучення rr в середині слова між голосними:
carro ['kaʀu] / ['karru] автомобіль

В даному навчальному посібнику за основу взята лісабонська норма вимови звука r, яка з'явилася відносно недавно (в кінці позаминулого століття), але високими темпами поширюється по всій країні, і дуже часто освічені люди в містах таких, як Порту чи Куімбра з легкістю адаптуються до цієї вимови.

Фонетична вправа:
abrir [ɐb'rir], dar [dar], cara ['karɐ], obra ['ɔbrɐ], mar [mar], muro ['muru], para ['pɐrɐ], serra ['sεʀɐ], rato ['ʀatu], ferro ['fεʀu], ré [ʀε], firme ['fiʀmә], burla ['buʀlɐ], bornal [buʀ'nal], tenro ['tẽʀu], Henrique [ẽ'ʀikә]

Друкується вперше. Будь-яке відтворення повністю або частково забороняється без дозволу автора та без посилання на першоджерело, яким є даний сайт.

<<< попередня сторінка       наступна сторінка >>>