Літери P, Q, R

Pp. [p]

Губно-губний проривний глухий звук, близький до твердого українського звука [п]. При артикуляції нижня губа змикається з верхньою, опісля різко розкриваються, випускаючи струмінь повітря.

pêra ['perɐ] - груша
pouco ['poku] - мало


[º]

Не вимовляється перед приголосними c, ç і t.

recepção [ʀәsε'sɐ̰ȗ] - отримання, приймальня
Egipto [i'ʒitu] - Єгипет

Винятки:
abrupto [ɐb'ruptu] - різкий
adepto [ɐ'dεptu] - прибічник
apto ['aptu] - здатний
corrupto [ku'ʀuptu] - продажний
egípcio [i'ʒipsiȗ] - єгипетський
eucalipto [әȗkɐ'liptu] - евкаліпт
interruptor [ĩnteʀup'tor] - вимикач
núpcias ['nupsȋaʃ] - весілля
opção [ɔp'sɐ̰ȗ] - вибір
réptil ['ʀεptil] - рептилія

ПРИМІТКА: Згідно з орфографічним договором підписаним у 1986 році в Ріо де Жанейро, літера p в словах де вона не вимовляється – не пишеться, наприклад ótimo замість óptimo.


Фонетична вправа
pílula ['pilulɐ], palco ['palku], palito [pɐ'litu], pasta ['paʃtɐ], padre ['padrә], excepção [iʃsε'sɐ̰ȗ], recepção [ʀәsε'sɐ̰ȗ], baptizado [bati'zadu], optimismo [ɔti'miʒmu], excepto [iʃ'sεtu], receptor [ʀәsε'tor]


Qu qu. [k]

Задньоязиковий проривний глухий приголосний звук, близький до твердого українського звука [к]. При артикуляції цього звука задня частина спинки язика піднімається до задньої частини піднебіння утворюючи повну змичку.

Перед е, і (u не вимовляється).

querer [kә'rer] - хотіти
quinto ['kĩntu] - п'ятий

Винятки:
cinquenta [sĩ'kȗẽntɐ] - п'ятдесят
consequência [kõsә'kȗẽsȋɐ] - наслідок
frequência [frә'kȗẽsȋɐ] - частота
sequência [sә'kȗẽsȋɐ] - продовження
tranquilidade [trɐ̰nkȗili'dadә] - спокій
tranquilo [trɐ̰n'kȗilu] - спокійний
frequentar [frәkȗẽn'tar] - регулярно відвідувати


[kȗ]

Перед а, о.

qualquer [kȗal'kεr] - будь-який
quatro ['kȗatru] - щоденний


Фонетична вправа
aquilino [ɐki'linu], esquina [iʃ'kinɐ], aquilo [ɐ'kilu], aqui [ɐ'ki], qual ['kȗal], qualquer [kȗal'kεr], enquanto [ẽn'kȗãntu], quando ['kȗãndu], quadro ['kȗadru]


Rr. [r]

При артикуляції, кінчик язика торкається альвеол, і вібрація обмежується одним рухом кінчика язика.

В кінці слова або складу.

ter [ter] - володіти
terminar [tәrmi'nar] - закінчувати


Mіж двома голосними.

caro ['karu] - дорогий


В буквосполученнях cr, fr, gr, pr, tr.

fraco ['fraku] - слабкий
trazer [trɐzer] - приносити


[ʀ]

Існують два типи артикуляції звука r. При вимові в першому випадку кінчик язика впирається в нижні зуби, задня частина язика піднімається до м'якого піднебіння, утворюючи вузьку щілину, а струмінь повітря змушує вібрувати маленький язичок. Перший тип артикуляції схожий на французький звук [ʀ]. Така вимова характерна для південної частини Португалії та м. Лісабон, а також для Бразилії зі своїми певними особливостями.

[rr]

В другому випадку, при артикуляції задня частина спинки язика, дещо піднімається до м'якого піднебіння, середня і передня частини спинки язика прогинаються, напружений, дещо загнутий до верху кінчик язика торкається внутрішньої частини альвеол. Змичка розривається різким видиханням повітря, але кінчик язика відразу займає висхідне положення. Звук [rr] в цьому випадку вимовляється шумно та енергійно, нагадує утрируваний український звук [р]. Така вимова характерна для північної частини Португалії та міст Порту і Куімбра.

На початку слова.

rua ['ʀuɐ] / [rrua] - вулиця


В середині слова перед сонантами m, n, l.

turno ['tuʀnu] / ['turrnu] - зміна
turma ['tuʀmɐ] /['turrmɐ] - натовп
orla ['ɔʀlɐ] / ['ɔrrlɐ] - край


Після носових голосних.

tenro ['tẽʀu] / ['tẽrru] - ніжний


Буквосполучення rr в середині слова між голосними.

carro ['kaʀu] / ['karru] - автомобіль


В даному навчальному посібнику за основу взята лісабонська норма вимови звука r, яка з'явилася відносно недавно (в кінці позаминулого століття), але високими темпами поширюється по всій країні, і дуже часто освічені люди в містах таких, як Порту чи Куімбра з легкістю адаптуються до цієї вимови.


Фонетична вправа
abrir [ɐb'rir], dar [dar], cara ['karɐ], obra ['ɔbrɐ], mar [mar], muro ['muru], para ['pɐrɐ], serra ['sεʀɐ], rato ['ʀatu], ferro ['fεʀu], ré [ʀε], firme ['fiʀmә], burla ['buʀlɐ], bornal [buʀ'nal], tenro ['tẽʀu], Henrique [ẽ'ʀikә]